Glemt passord?    Log inn:
Antall siden Januar 2011:
3470973
Nettsiden ble etablert
Januar 2011

  Vedtekter Quilteqvindene  
- 23.04.14. -
Vedtektene ble revidert og vedtatt på årsmøte
26.01.2016


Vedtekter for QuilteQvindene

1. Formål
Formålet med Quilteqvindene er å samle
medlemmer til sosialt og faglig fellesskap,
samt fremme kunnskap og interesse for
håndverket.

2. Arbeidsområder
Opplæring i quilting i form av kurs og
inspirasjon, samt dele kunnskap med hverandre.
Arrangere regelmessige medlemsmøter.

3. Medlemskap
Bare enkeltpersoner kan være medlemmer.
Medlemsavgiften settes av årsmøtet.
Foregående års medlemmer har stemmerett på
årsmøtet.
Betalt medlemskontigent gjelder medlemskap for
inneværende år. Frist for betaling er
1.februar.
Gyldig medlemskort må ha oblat for å vise at
det er betalt kontingent. Medlemskort blir
utlevert på medlemsmøte når betaling er
registrert. Æresmedlemmer og årets styre har
gratis medlemskap det aktuelle år. Kvittering
ordnes spesielt.

4. Styret
Styret består av 6 medlemmer, leder, kasserer,
sekretær og 3 styremedlemmer. Disse velges for
2 år. Hvert år er 3 fra styret på valg.

5. Valgkomite
Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer som
velges av styret.

6. Revisorer
Valgkomiteen foreslår 2 revisorer. Velges for 2
år.

7. Vedtekter
Vedtektsendringer kan bare behandles på
årsmøtet.
Forslag til vedtektsendringer må sendes styret
skriftlig senest 2 uker før årsmøtet.
Vedtak om vedtektsendringer krever minst 2/3
flertall på årsmøtet.
Vedtektsendringer gjøres gjeldende med
umiddelbar virkning.

8. Årsmøtet
Årsmøtet avholdes hvert år i januar/februar iht
vedtatt
møteplan.
Årsmøtet er åpent for alle medlemmene.
Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap
fra foregående år, budsjett, valg av nye
styremedlemmer, samt evt. innkomne forslag.
Årets møteplan presenteres.

9. Styrets arbeid/rolle
Styret har ansvar for:
- arbeide i samsvar med vedtektene.
- avholde styremøte før hvert medlemsmøte/
årsmøte.
- føre referat fra møtene
- lagets økonomi.
- utnevne komiteer.
- sette datoer for årets medlemsmøter, samt
neste års årsmøte.
- legge frem årsmelding, regnskap og budsjett
for årsmøtet.
- fastsette betaling for gjester på
medlemsmøter, kurs og lignende.
- godkjenne betaling til foredragsholdere,
kursledere o.l.
Medlemmene har ingen restriksjoner/pålegg om å
delta på kurs.

10. Investering
Investeringer som overstiger kr.10 000,- skal
behandles av årsmøte/ev ekstraordinært årsmøte.
Vedtak om investeringer over kr. 10 000,-
krever minst 2/3 flertall på
årsmøte/ekstraordinært årsmøte.

11. Oppløsning
Oppløsning av Quilteqvindene kan bare bli gjort
på ordinært årsmøte med minst ¾ av stemmene.
Ved eventuell oppløsning av skal overskuddet
tilfalle barneavdelinga ved Helgelandssykehuset
avd.Rana.